NG KERK SINODE VAN WES-TRANSVAAL

God se gemeentes in Wes-Transvaal gee om vir mekaar en die wêreld

Kontak webmeester                    © 2015 NGK Sinode Wes-Transvaal          

Tuisblad Oor ons sinode Dokumente Kontak ons

ONS SINODE: WIE ONS IS EN WAT ONS DOEN

Visie: God se gemeentes in Wes-Transvaal gee om vir mekaar en die wêreld.


ADRESINLIGTING


HOOFKANTOOR VAN DIE NGK WES-TRANSVAAL:

WES-TRANSVAAL 2016 Jaarboek


Visie: God se gemeentes in Wes-Transvaal gee om vir mekaar en die wêreld.


ADRESINLIGTING


HOOFKANTOOR VAN DIE NGK WES-TRANSVAAL:

Predikant Sinodale Bedieninge (Hoof Uitvoerende Beampte):

Ds NWJ (Nico) van Rensburg. Die kantoor is geleë by NGK Helikonpark, Condorrylaan, Randfontein, Posbus 982, Randfontein 1760, tel 011 412 3210, sel 083 534 2341, e-pos volbring@mweb.co.za


Sekretaresse in die hoofkantoor:

Mev Hermien Bezuidenhout, Posbus 4371, Helikonpark 1771, tel 011 412 3441, faks 011 692 3893, sel 073 154 8718, e-pos volbring@mweb.co.za


Kommunikasie:

Ds N (Noël) Schreuder, e-pos ds.noel@ngk-wtvl.org.za, sel 082 899 8400 (Alle korresponsie aan die Sinode gaan aan volbring@mweb.co.za)


Personeelsake en finansies:

Mev CJ (Classina) Cornelius, Posbus 32034, Totiusdal 0134, tel 012 331 7608/9, faks 086 515 2731, e-pos classina@ngk-wtvl.org.za, Me Elsa Kaestner, tel 012 331 7608/9, faks 086 515 2730 e-pos elsa@ngk-wtvl.org.za

Die personeel van die kantoor verrig administratiewe funksies soos aan hulle opgedra deur die Sinode van Wes-Transvaal. Die kantore is geleë in Potgieter Park 603, Meyerstraat 888, Rietfontein, Pretoria, tel 012 331 7608/9, faks 086 515 2729/30/31, e-pos wesadmin@ngk-wtvl.org.za


Aktuarius:

Dr. JAM (Hannes) de Kock, e-pos: mwjam@mweb.co.za, sel 082 885 5163, tel  018 294 3860 faks 018 297 5031 adres Dwarsstraat 23 Potchefstroom  


PSD Barmhartigheid:

Ds AJ (Anton) Mocke, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, tel 018 297 3928, faks 018 293 1027 of 086 671 6678, e-pos bestuur@ngwelsyn.co.za


PSD Sending:

Ds JvW (oom Japie) du Plessis, Posbus 161, Delareyville 2770, tel/faks 053 948 1206, sel 084 505 5744.


Predikante Pensioenfonds en Amptenare Pensioenfonds:

Mnr TP (Theo) Smith, Pretoriusstraat 1200, Hatfield, 0083, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0415, faks 086 696 3548, e-pos theo@pensioene.co.za en ilana@pensioene.co.za


Bestmed (kerkgroep) 

NG Kerk-groep korporatiewe kliëntediensadviseur- Nova Koen - Maandag tot Vrydag (08:00-16:00) Tel 012 841 4244; faks 072 596 9498, e-pos: novak@bestmed.

Bestmed Oproepsentrum - 086 000 2378. Epos navrae - service@bestmed.co.za; Faks 012-472 6500

Instap fasiliteit – Blok A, Glenfield Kantoorpark. Oberonlaan 361, Faerie Glen, Pretoria


Argief:

Die NGK Wes-Transvaal bly by die argief van die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland ingeskakel.

Argiefgebou, Noordwal-Wes 1, Stellenbosch. Posbus 34, Stellenbosch, 7599, tel 021 882 9923, faks 086 617 5963, e-pos argief@kaapkerk.co.za

Saakgelastigde: Ds Bossie Minnaar, tel 021 957 7104, sel 083 270 5211, e-pos bossie@kaapkerk.co.za

Hoofargivaris: Mev Marlene Schoeman, tel 021 882 9923, sel 083 306 9947, e-pos marlene@kaapkerk.co.za

Webwerf: www.kerkargief.co.za


Bybelgenootskap van Suid-Afrika:

Organiserende Sekretaris: Ds. JH (Johan) Peyper, Posbus 2002, Kempton Park 1620, tel 011 970 4010, faks 011 970 2506, sel 082 335 1722, e-pos peyper@biblesociety.co.za


SINODALE WERKSAAMHEDE


1 SINODALE BESTUUR

Die leierskap van die sinode setel in die Sinodale Bestuurskommissie (SBK) wat benewens die tradisionele agenda van die Sinodale Kommissie ook die visionêre, strategiese, administratiewe, en ekumeniese leiding neem. Die SBK word gevorm rondom ’n sentrale dagbestuur en funksioneer met dié dagbestuur plus verkose lede uit elke streek, asook die verkose leiers van die ander fokuspunte/werksaamhede van die sinode, vir bogemelde take.


1.1 Dagbestuur

(Deel van volle SBK)

Voorsitter: Ds N (Norma) Rossouw, Zeekoeifontein 29, Vanderbijlpark, Posbus 3715, Vanderbijlpark 1900, sel 083 458 8813, e-pos norma@vrg.org.za

Ondervoorsitter: Ds JPA (Johan) Brink, Kraalkopstraat 90, Posbus 186, Fochville 2515, tel 018 771 2566, 018 771 5422, sel 083 459 5214, e-pos jpabrink@gmail.com (verantwoordelik vir fondse)

Skriba: Ds NWJ (Nico) van Rensburg, Posbus 982, Randfontein 1760, tel 011 412 3441 (k), 011 412 3210 (h), faks 011 692 3893, sel 083 534 2341, e-pos volbring@mweb.co.za

Aktuarius: Dr. JAM (Hannes) de Kock, e-pos: mwjam@mweb.co.za, sel 082 885 5163, tel  018 294 3860 faks 018 297 5031 adres Dwarsstraat 23 Potchefstroom  

Addisionele lid (assistent-skriba): Ds G (Bok) Jansen van Rensburg (Lux Deo), Posbus 44, Arconpark 1937, tel 016 428 2086, faks 016 428 3540, sel 083 236 7341, e-pos gjvr81@luxdeongk.co.za

Ad-hoc addisionele lid: Dr JA (Andries) Kritzinger, Posbus 85, Orkney 2620, tel 018 473 0138, e-pos dreas@mweb.co.za (verantwoordelik vir Leer- en Aktuele sake)


1.2 Administratiewe Komitee

(Deel van volle SBK)

Die skriba en assistent-skriba van die sinode plus:

Skriba Platteland-streek: Ds JP (Johan) Rademeyer, Spoelstrastraat 36, Posbus 325, Sannieshof 2760, tel 018 683-0005, sel 082 330 6720, e-pos ds.johan@sannieshof.ng.org.za

Skriba Potch-KOSH-streek: Ds CC (Con) Maritz, Irisstraat 28, Posbus 413, Hartbeesfontein 2600, sel 083 673 8591, e-pos maritzcon@hotmail.com

Skriba Vaaldriehoek-streek: Ds F (François) Cilliers, Japie Krigestraat 28, Unitaspark, Posbus 264573, Drie Riviere 1935, tel 016 428 3284, sel 082 748 2670, e-pos fcilliers4@gmail.com

Skriba Wesrand-streek: Ds JW (Jan) Nel, Geldenhuysstraat 20, Randpoort, Randfontein, Posbus 982, Randfontein, 1760, sel 072 414 8349, epos jwn05@yahoo.com


1.3 Streeksleierskap

(Deel van volle SBK)

Platteland-streek - leier: Ds JvW (Japie) du Plessis, Posbus 161, Delareyville 2770, tel/faks 053 948 1206, sel 084 505 5744; ds RM (Vollie) Gilfillan, Coligny.

Potch-KOSH-streek - leier: Ds AP (Alewyn) Burger, Leipoldtstraat 25, La Hoff 2571, tel 018 468 5112, sel 084 548 5995, faks 018 468 5112, wilkruin@lantic.net; Oudl Karel Potgieter, Potchefstroom-Mooirivier.

Vaaldriehoek-streek - leier: Ds HJ (Cobus) Niemand, Maxwellstraat 57, Posbus 165, Vanderbijlpark 1900, e-pos cniemand@absamail.co.za, tel 016 986 0430, sel 072 708 9785; Oudl Dawid Scholtz (Lux Deo) - 0834587784 .

Wesrand-streek - leier: Ds A (Anton) Mieny, Memoriallaan 8, Monument, Posbus 865, Paardekraal 1752, tel 011 953 5978, faks 086 617 1448, sel 083 654 0806, e-pos alckmieny@telkomsa.net; Oudl Barend Buys, Constantiapark.


1.4 Volle Sinodale Bestuurskommissie (SBK)

Die Dagbestuur van die sinode, die Administratiewe Komitee, die Streeksleierskap, asook die leiers van die ander Fokuspunte/Werksaamhede van die sinode.


1.5 Sinodale verteenwoordigers van die Sinode van Wes-Transvaal

1.5.1 Algemene Sinode Moderamen: Ds N (Norma) Rossouw ; Ds JPA (Johan) Brink; Ds NWJ (Nico) van Rensburg; Dr JAM (Hannes) de Kock, Dr MJG (Grant) du Plessis

1.5.2 Taakspan Kerkhereniging/Belhar: Ds NWJ (Nico) van Rensburg.

1.5.3 Teologiese Fakulteite

1.5.3.1 Pretoria

Kuratorium – Dr JA Kritzinger, ds NWJ (Nico) van Rensburg, dr (Henk) JHG Gous.

Eksamenkommissie - Drr JA (Andries) Kritzinger (Dogmatiek en Etiek), MJG (Grant) du Plessis (Sending), JHG (Henk) Gous (Praktiese Teologie).

1.5.3.2 Stellenbosch

Eksamenkommissie en Kuratorium – Ds NWJ (Nico) van Rensburg, sekundus: ds GS (Gert) Cordier.

1.5.3.3 Bloemfontein

Eksamenkommissie, Kuratorium en Kieskollege – Ds NWJ (Nico) van Rensburg, sekundus: ds HJ (Johann) Ekkerd.

1.5.4 Bybelgenootskap

(Gauteng-streek): Mnr Paul Borg-Jorgenson.

(Noordwes-streek): Ds WC (Willem) Louw, 082 340 7549

1.5.4 Trans Oranje Instituut

P: Ds MJ (Marius) de Beer, 018 290 5500; S: Ds HJ(Hennie) le Roux, 011 693-2512.


2. STRATEGIESE KOMITEE

Die Strategiese Komitee neem leiding in die bepaling van die sinode se prioriteite en fokuspunte.

Voorsitter: Dr TW (Theo) Marais, Posbus 5008, Weltevredenpark, 1715, tel 011 679-3655.

Lede: Drr Andries Kritzinger, André Schmidt, Prof Johan Zaaiman, Dr Gert Cordier, Di Irma van Rensburg, Johan Rademeyer, Gerhard van der Merwe, Nico van Rensburg

Ampshalwe: Ds N (Norma) Rossouw


3 ANDER FOKUSPUNTE/WERKSAAMHEDE

3.1 Predikantebediening

Leier: Ds GS (Gert) Cordier, Kanferstraat 23, Greenhills, Posbus 6017, Greenhills 1767, tel 011 412 3907, faks 011 693 4851, e-pos gert@randfontein.ng.org.za

Fokus: Bediening aan emeriti: Ds Willie van der Merwe, 082 578 3995

Lede: Ds Anton Fick; Dr Fanie Bergh; Ds Nico van Rensburg; Ds Theuns Steyn, Dr Henk Gous, Ds Tewie Pieters


3.2 Gemeentebediening

Leier: : Ds P-N (Pieter-Nel) Klopper, Helenastraat 744, Ontdekkerspark, Posbus 5423, Weltevredenpark 1715, tel 0861verander, 011 760 2669, faks 011 760 5827, sel 083 458 0390, e-pos pieter-nel@vlng.co.za

Skriba: Mnr Karel Potgieter, Sel: 082 829 5782.

Fokus: Jeugbediening: Ds SJ (Jaco) Schoeman, Golf Club Terrace 91, Constantiakloof, Posbus 5008, Weltevredenpark 1715, tel 011 679 1800, sel 082 411 4080, e-pos jaco@constantiakruin.co.za

Fokus: Vrouebediening: Ds I (Irma) van Rensburg, Posbus 982, Randontein, 1760. Tel 011 412-3441, sel 083 697 6467


3.3 Studentebediening

Leier: Dr E (Enrico) Casaleggio, Neethlingstraat 2, Monument, Krugersdorp 1739, tel 011 954 1378, e-pos enrico.casaleggio@absamail.co.za

Lede: Platteland – Ds Sarel Slabbert

Potch-Kosh – Ds Marius de Beer

Wesrand – Dr Enrico Casaleggio

Vaaldriehoek – Ds Nicole Hamman

Ring van Potchefstroom – Dr JAM (Hannes) de Kock

Studenteleraars


3.4 Kommunikasie en Bemarking

SBK in proses om te aktiveer


3.5 Fondse

Leier: Ds JPA (Johan) Brink, Kraalkopstraat 103, Posbus 186, Fochville 2515, tel 018 771 6567, 018 771 5422, sel 083 459 5214, e-pos jpabrink@gmail.com

Lede: Wesrand – Ds Neels Kloppers

Platteland – Ds Rias Loots

Potch-KOSH – Ds Francois van Heerden

Vaaldriehoek – Dr Deon Senekal

Mev Classina Cornelius


3.6 Sinodale Regskommissie

Aktuarius : Dr. Hannes de Kock

Skriba: ds. Marius de Beer

Lede:

Wesrand – Di. Rudolph Momberg; Chris Smith; Irma van Rensburg

Potch-KOSH – Ds. Schalk Scott

Platteland – Di. Attie Bezuidenhout; Willie van der Merwe; Grant du Plessis

Vaaldriehoek – Ds. Danie Krüger; prof Elda de Waal; Cobus Grove

Addisionele lede: Ds Japie du Plessis, ds Jurie Wessels

PSD: ds. Nico van Rensburg


3.7 Sending

Leier: Dr MJG (Grant) du Plessis, Danie Smutslaan 15, Lichtenburg, 2740, tel 018 632 3751, e-pos mjgduplessis@gmail.com, sel 082 614 8263

Ampshalwe PSD Sending: Ds JvW (oom Japie) du Plessis, Posbus 161, Delareyville 2770, tel/faks 053 948 1206, sel 084 505 5744

Lede:

Vaaldriehoek : Ds Cobus Niemand

Wesrand : Ds Anton Mieny

Potch-KOSH : Ds Düring Cornelius

Platteland : Ouderling Chrisjan Smook


3.8 Diens van Barmhartigheid

Werksaamhede:

Die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid (SKDB) doen die welsynswerk van die Sinode van Wes-Transvaal. Die SKDB werk deur NG Welsyn Noordwes, die sinode se geregistreerde welsynsorganisasie en Organisasie Sonder Winsoogmerk. Hoofkantoor van die SKDB en NG Welsyn: Peter Mokabalaan 104, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, tel 018 297 3928/9/30, faks 018 293 1027, e-pos bestuur@ngwelsyn.co.za en info@ngwelsyn.co.za. Webblad: www.ngwelsyn.co.za. Facebook: www.facebook.com/ngwelsyn.


Visie:

Die optimale maatskaplike funksionering van die individu, familie en gemeenskap tot eer van God.


Missie:

NG Welsyn is daartoe verbind om ’n omvattende professionele maatskaplike welsynsdiens te lewer.


Leierskap:

Die vyf lede van die SKDB vorm ook die ledevergadering en die Direksie van NG Welsyn. Die lede van die SKDB en Direksie van NG Welsyn bestaan uit die volgende persone:

Voorsitter: Ds Fanie du Plooy

Ondervoorsitter en Vaalstreek: : Ds Cobus Niemand

Potch-KOSH: Ds Coenraad van Staden


Platteland: Ds Ben Botha

Wes-Rand: Ds Piet Stofberg

Ampshalwe: Predikant in Sinodale Diens / Besturende Direkteur: Ds Anton Mocke

Benoemde lede:

Predikant Sinodale Bedieninge: Ds Nico van Rensburg

Regsadviseur: Adv Johan Pretorius

Finansiële Adviseur: Prof Anton du Toit


Bestuur en dienste van NG Welsyn:

Die bestuur van NG Welsyn is gesentraliseer in die een maatskappy, NG Welsyn Noordwes. Die dienste word gedesentraliseerd aangebied. Die werk kan in drie kategorieë verdeel word: (i) Die kerk se diens aan kinders en gesinne, wat die dienste van twee Kinder- en Jeugsorgsentrums, en 14 gesinsorgkantore behels. (ii) Die kerk se diens aan ouer persone, wat die dienste van 9 tehuise en een Dienssentrum vir bejaardes behels. (iii) Die kerk se diens aan die breër gemeenskap, wat die dienste van gemeenskapswerk en ontwikkelingsprojekte behels.


Hoofkantoor van die SKDB/NG Welsyn:

Bestuurder Finansies: Mnr Anderton Smith, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, tel 018 297 3928, faks 018 293 1027, e-pos anderton@ngwelsyn.co.za

Bestuurder Welsynsdienste: NG Welsyn Noordwes en Gauteng, Mev Shirley Theron, Posbus 2096, Wilropark 1731, tel 011 764 4031, faks 086 542 6260, e-pos: smtheron@ngwelsyn.co.za

Provinsiale Bestuurder Gesinsorg Noordwes: Me Miranda Visagie, Posbus 1037, Klerksdorp 2570, tel 018 462 6028, faks 018 464 1214, e-pos m.visagie@mweb.co.za

Bestuurder Gemeenskapswerk en Provinsiale Bestuurder Gesinsorg Gauteng: Mev Heleen Scholtz, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, sel 082 451 7684, faks 086 624 1320, e-pos heleen@ngwelsyn.co.za

Supervisor: Bejaardesorgdienste: Mev Elmarie Rossouw, Pinestraat 7 Breaunanda, Krugersdorp, 1739, tel 011 955 2649, faks 086 772 4905, sel 083 635 2877, e-pos ngwbejaardes@gmail.com

Bestuurder Kommunikasie: Mev Anette Degenaar, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, tel 018 297 3928, faks 018 293 1027, e-pos info@ngwelsyn.co.za


3.1 NOORDWES


3.1.1 Fasiliteite

Tehuise vir Bejaardes

Supervisor: Bejaardesorgdienste: Mev Elmarie Rossouw, Pinestraat 7 Breaunanda, Krugersdorp, 1739, tel 011 955 2649, faks 086 772 4905, sel 083 635 2877, e-pos ngwbejaardes@gmail.com


Bloemhof: Japie Kritzinger Tehuis vir Bejaardes en Aftree-oord, Malherbestraat 20, Bloemhof 2660, tel 053 433 1403, faks 053 433 0044, e-pos japiektvb@iafrica.com

Delareyville: Huis Delarey, Kerkstraat 30, Posbus 491, Delareyville, 2770, tel 053 943 1928, faks 086 299 4426, e-pos huisdelarey@lantic.net

Klerksdorp: Klerksdorp Tehuis vir Bejaardes en Schoonspruit Aftree-oord, Rosinstraat 6, Freemanville, Klerksdorp 2571, tel 018 462 5638/464 1822, faks 018 464 2756, e-pos klerksdtvb@mweb.co.za

Koster: Koster Tuiste vir Bejaardes en Aftree-oord, Malanstraat 51, Posbus 127, Koster 2825, tel/faks 014 543 2052/3, e-pos kostertvb@telkomsa.net

Schweizer-Reneke: Silwerjare Tehuis vir Bejaardes en Aftree-oord, Marksonstraat 16, Posbus 163, Schweizer-Reneke 2780, tel/faks 053 963 1330, e-pos silwerjare@mweb.co.za

Wolmaransstad: Wolmaransstad Tehuis vir Bejaardes, Kockstraat 58, Posbus 417, Wolmaransstad 2630, tel 018 596 1159, faks 018 596 2939, e-pos wolmarans@telkomsa.net


Kinder- en Jeugsorgsentrum

Potchefstroom: Abraham Kriel Kinder- en Jeugsorgsentrum, Kruisstraat, Posbus 1477, Potchefstroom 2520, tel 018 294 5380/294 5347/8, faks 018 294 5384, e-pos akkh@iafrica.com


3.1.2 Algemene Maatskaplike Werk

Provinsiale Bestuurder Gesinsorg Noordwes: Mej M Visagie, Posbus 1037, Klerksdorp 2570, tel 018 462 6028, faks 018 464 1214, e-pos: m.visagie@mweb.co.za


Takke

Klerksdorp: NG Welsyn Klerksdorp, Halgrynstraat 5, Posbus 1037, Klerksdorp 2570, tel 018 462 9887/8, faks 018 464 1214, e-pos ngwklerksdorp@absamail.co.za

Lichtenburg: NG Welsyn Lichtenburg, Gerrit Maritzstraat 27, Posbus 586, Lichtenburg 2740, tel 018 632 4347, faks 018 632 6848, e-pos ngwlichtenburg@gmail.com.

Potchefstroom: NG Welsyn Potchefstroom, Maherrystraat 28, Posbus 470, Potchefstroom 2520, tel 018 297 7347/8, e-pos ngwpotch@mweb.co.za, faks 018 297 7348.

Schweizer-Reyneke: NG Welsyn Schweizer-Reneke, Schweizerstraat 21, Posbus 567, Schweizer-Reneke 2780, tel/faks 053 963 1156, e-pos ngwsreneke@mweb.co.za

Wolmaransstad: Verwes Maatskaplike Dienste, Broadbentstraat 37, Posbus 75, Wolmaransstad 6630, tel 018 596 1318, faks 018 596 2009, e-pos verwesmd@telkomsa.net

Zeerust: NG Welsyn Zeerust, Van Riebeeckstraat 17, Handhaaf en Bou Meisieskoshuis. Posbus 353, Zeerust 2865, tel 018 642 1312, faks 018 642 1312, e-pos ngzst.adm@gmail.com

Satellietkantoor: NG Welsyn Koster, Malanstraat 51, Posbus 127, Koster 2825, 018 642 1312, e-pos ngzst.zstmw@gmail.com


3.2 GAUTENG


3.2.1 Fasiliteite

Tehuise vir Bejaardes


Supervisor: Bejaardesorgdienste: Mev Elmarie Rossouw, Pinestraat 7, Breaunanda, Krugersdorp, 1739, tel 011 955 2649, faks 086 772 4905, sel 083 635 2877, e-pos ngwbejaardes@gmail.com


Krugersdorp: Luipaardsvlei Tehuis vir Bejaardes en Aftree-oord, H/v Hompesstraat en Chamdorweg, Lewisham, Krugersdorp, Posbus 4043, Luipaardsvlei 1743, tel 011 955 2108/9, faks 011 955 3657, e-pos luiptvb@mweb.co.za

Meyerton: Huis Meyerton en Aftree-oord, Shippardstraat 32, Posbus 403, Meyerton 1960, tel 016 362 0045, faks 016 362 4704, e-pos huism@mweb.co.za

Vanderbijlpark: Jeugland Tuiste vir Bejaardes, Jeugland Aftree-oord en Kiewietsnes Aftree-oord, Conan Doylestraat 10, Posbus 59, Vanderbijlpark 1900, tel 016 933 3995/933 0323, faks 016 933 3995, e-pos jeugland@iburst.co.za


Kinder- en Jeugsorgsentrum

Vereeniging: Catherine Robson Kinder- en Jeugsorgsentrum, Joubertstraat 1, Posbus 496, Vereeniging 1930, tel 016 455 1733, e-pos catherinerobson@absamail.co.za, faks 016 455 1793.


3.2.2 Algemene Maatskaplike Werk

Gauteng: Provinsiale Bestuurder Gesinsorg: Mev Heleen Scholtz, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, sel 082 451 7684, faks 086 624 1320, e-pos heleen@ngwelsyn.co.za


Takke

Carletonville: NG Welsyn Carletonville, Northview-woonstel 23, Kaolinstraat, Posbus 295, Carletonville 2500, tel 018 787 4038/9, faks 018 787 3653, e-pos ngwcarletonville@telkomsa.net

Fochville: Fochville Maatskaplike Dienste, Russelgebou (1ste vloer), H/v Park & Presidentstrate, Posbus 81, Fochville 2515, tel 018 771 2871, e-pos fochvillemd@telkomsa.net

Krugersdorp: NG Welsyn Krugersdorp, H/v Omega- en Kommissarisstraat, Posbus 603, Krugersdorp 1740, tel 011 660 3183/4, faks 011 660 5639, e-pos ngw.krugersdorp@nashuaisp.co.za

Meyerton: NG Welsyn Meyerton, NG Kerkgebou, Lochstraat, Posbus 115, Meyerton 1960, tel 016 362 0864, faks 016 362 2315, e-pos ngwmeyerton@mweb.co.za

Randfontein: NG Welsyn Randfontein, H/v Stegman- en Buitenstraat, Randpoort 1760, Posbus 6480, Greenhills, Randfontein,1767, tel 011 412 1035, faks 011 412 3197, e-pos ngwrandf@mweb.co.za

Roodepoort: NG Welsyn Roodepoort, Jan van Rooyenstraat 24, Witpoortjie, Roodepoort, Posbus 3118, Witbeeck, 1729, tel 011 955-6924, faks 011 955-5719, e-pos ngwroodepoort@telkomsa.net

Vanderbijlpark: NG Welsyn Vanderbijlpark, H/v JJ Smith- en FW Reitzstraat (Kerkgebou), Posbus 282, Vanderbijlpark 1900, tel 016 981 1044, faks 016 981 1046, e-pos ngwelsyn@execnet.co.za

Vereeniging: NG Welsyn Vereeniging, NG Kerkgebou, Hofmeyerstraat, Vereeniging, Posbus 272, Vereeniging 1930, tel 016 421 4044/5, sel 083 635 2877, faks 016 421 1262, e-pos ngwvereeniging@absamail.co.za


Gemeenskapswerk:

Emanang Nokeng Wes-Rand: H/v Corlettlaan en Jan van Rooyenstraat, Posbus 3002, Witbeeck 1729, sel 083 268 3660, e-pos gemwerk@mweb.co.za of venessangw@gmail.com